Stowarzyszenie

Statut

Warszawa 2009

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Gemmologiczne, zwane dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz naczelnych m.st. Warszawa.

§ 3

Towarzystwo ma osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo ma prawo zakładania oddziałów terenowych na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

 

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

 1. Towarzystwo ma własną pieczęć podłużną z napisem Polskie Towarzystwo Gemmologiczne i adresem.
 2. Towarzystwo ma własne logo o konturze brylantu, wewnątrz którego, w części górnej (koronie), widnieje napis PTGEM.
 3. Towarzystwo ma własną, okrągłą pieczęć wyciskową z napisem Polskie Towarzystwo Gemmologiczne i umieszczonym wewnątrz logo Towarzystwa.
 4. Towarzystwo ma prawo używania odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

Towarzystwo opiera swoja działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 ~

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celem towarzystwa jest:

 1. rozwijanie gemmologii jako dyscypliny badawczej o kamieniach szlachetnych i ozdobnych;
 2. krzewienie tej dziedziny wiedzy wśród społeczeństwa;
 3. inicjowanie i wspomaganie wysiłków na rzecz wprowadzenia naukowych podstaw gemmologii do praktyki badawczej i diagnostycznej kamieni szlachetnych i ozdobnych;
 4. podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej kadr gemmologów;
 5. reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów;
 6. inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń z zagranicą.

~

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. przez:

 1. współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi gospodarki narodowej, placówkami naukowymi, stowarzyszeniami i podmiotami gospodarczymi;
 2. współdziałanie w ujednolicaniu w kraju metod badania i oceny jakościowej kamieni szlachetnych i ozdobnych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy i stosowaną w tym zakresie praktyką międzynarodową;
 3. organizowanie posiedzeń naukowych, odczytów, wykładów, konkursów i wystaw;
 4. organizowanie i prowadzenie ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr gemmologów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 5. inicjowanie i współdziałanie w opiniowaniu kwalifikacji osób ubiegających się o zawodowe wykonywanie ekspertyz gemmologicznych;
 6. certyfikacja kwalifikacji rzeczoznawców-gemmologów;
 7. prowadzenie doradztwa technicznego i konsultacji a także udzielanie informacji fachowych z dziedziny gemmologii władzom państwowym, organizacjom społecznym i innym podmiotom;
 8. prowadzenie badań i ekspertyz gemmologicznych we własnych laboratoriach na warunkach ogólnie przyjętych i prawnie obowiązujących;
 9. akredytowanie przy Polskim Towarzystwie Gemmologicznym ośrodków kształcenia, laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących;
 10. wspieranie inicjatyw na rzecz prawidłowego zagospodarowania krajowych zasobów surowcowych kamieni szlachetnych i ozdobnych;

~

 1. współdziałanie i współpraca z innymi stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi, których cele i zakres działania są zbieżne lub podobne z celami Towarzystwa;
 2. prowadzenie działalności wydawniczej tematycznie związanej z celami Towarzystwa, wydawanie własnego czasopisma i innych publikacji naukowych i popularyzatorskich;
 3. zakładanie i prowadzenie bibliotek i zbiorów okazów kamieni szlachetnych i ozdobnych;
 4. przyznawanie nagród i wyróżnień z dziedziny gemmologii i jej zastosowań.

 ~

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski oraz obywatel innych państw, o nieposzlakowanej opinii, pracujący naukowo lub zawodowo w dziedzinie gemmologii lub też interesujący się rozwojem tej dziedziny wiedzy.
 2. O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd Główny na podstawie skierowanej doń deklaracji pisemnej zaopiniowanej przez dwóch członków zwyczajnych.

~

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1)       czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa;

2)       udziału w posiedzeniach naukowych, zjazdach, wykładach, odczytach i konkursach krajowych i zagranicznych organizowanych lub wspieranych przez Towarzystwo, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny;

3)       korzystania z pomocy i poradnictwa fachowego Towarzystwa, ochrony praw autorskich oraz opiniowania prac naukowo-badawczych a także wystawiania opinii o posiadanych kwalifikacjach gemmologicznych;

4)       korzystania z bibliotek i zbiorów kamieni;

5)       działania w sekcjach naukowych i komisjach problemowych;

6)       otrzymywania czasopism i innych publikacji Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd Główny;

7)       noszenie odznaki Towarzystwa.

~

§ 13

1.       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez Zarząd Główny.

2.       Członek wspierający ma prawo korzystania z pomocy naukowej, doradztwa i konsultacji a także biblioteki i zbiorów kamieni towarzystwa na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.

3.       Członek wspierający działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, który powinien być członkiem Towarzystwa.

4.       Członkostwo osoby fizycznej lub prawnej – członka wspierającego – ustaje na skutek:

1)       dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu;

2)        skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku z niewykonywaniem przyjętych zobowiązań; w stosunku do osoby prawnej także utraty przez nią osobowości prawnej.

§ 14

1.       Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego – Walne Zgromadzenie Członków – obywatelom państwa polskiego i cudzoziemcom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub polskiej nauki i techniki.

2.       Członek honorowy – obywatel państwa polskiego – posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.

3.       Członek honorowy – cudzoziemiec – posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.

4.       Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

~

§ 15

Członkowie są zobowiązani do:

1)       przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

2)       aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;

3)       przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej;

4)       regularnego płacenia składek członkowskich – w przypadku członków zwyczajnych -  w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 16

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1)       dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządowi Głównemu;

2)       skreślenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień;

3)       wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego w związku z wykonywanym zawodem gemmologa lub pokrewnym.

 ~

Rozdział IV

Władze naczelne Towarzystwa

§ 17

1.       Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

1)       Walne Zgromadzenie Członków;

2)       Zarząd Główny;

3)       Główna Komisja Rewizyjna;

4)       Główny Sąd Koleżeński.

2.       W przypadku ustąpienia członków władz w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.

~

§ 18

1.       Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym zależnie od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

2.       Członkowie pełnia swoje funkcje honorowo; wyjątek stanowi urzędujący sekretarz generalny.

3.       Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej

§ 19

1.       Najwyższą władzą Towarzystwa jest walne Zgromadzenie Członków.

2.       Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.       Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawcze odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

~

§ 20

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1)       uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;

2)       rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

3)       udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

4)       wybór przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

5)       zatwierdzanie preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych;

6)       zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

7)       nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

8)       podejmowanie uchwał o zmianie statutu;

9)       ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich;

10)   podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa i rozporządzeniu jego majątkiem;

11)   podejmowaniu uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

~

§ 21

Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych (z wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania Towarzystwa).

§ 22

1.       Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach postawionych na porządku obrad.

2.       Wnioski przedłożone Zarządowi Głównemu przez co najmniej 15 członków zwyczajnych na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powinien umieścić na porządku obrad.

§ 23

O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

~

§ 24

1.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek przynajmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Towarzystwa.

2.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

Zarząd Główny towarzystwa wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków  w liczbie 7 – 11 członków, w tym przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1)       reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2)       kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walne Zgromadzenie Członków;

3)       uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;

4)       zatwierdzanie bilansu;

5)       realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

~

6)       zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków;

7)       powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych, sekcji naukowych i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności;

8)       powoływanie i odwoływanie sekretarzy regionalnych Towarzystwa oraz nadzorowanie ich działalności;

9)       uchwalanie regulaminu działalności Zarządu Głównego i jego Prezydium, regulaminów oddziałów terenowych, sekretarzy regionalnych, sekcji, zespołów i komisji:

10)   rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego;

11)   powoływanie i rozwiązywanie ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr gemmologów; zatwierdzanie statutów tych placówek oraz występowanie do władz samorządowych o ich rejestrację a do władz oświatowych o ich akredytację;

12)   zatwierdzanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego organizowanych przez towarzystwo w zakresie gemmologii;

13)   podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;

14)   zawieranie umów i porozumień z uczelnianymi ośrodkami gemmologicznymi i pokrewnymi o współpracy i współdziałaniu w dziedzinie gemmologii;

15)   współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami na rzecz rozwoju gemmologii i poprawnego gospodarowania krajowymi zasobami kamieni szlachetnych i ozdobnych;

~

16)   współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi  i stowarzyszeniami w sprawach dotyczących poprawności badań i oceny kamieni szlachetnych i ozdobnych;

17)   akredytowanie przy Polskim Towarzystwie Gemmologicznym laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących; certyfikacja kwalifikacji gemmologów – znawców kamieni;

18)   ustanawianie rzeczoznawców – gemmologów uprawnionych do wystawiania świadectw badania kamieni i innych ekspertyz, w trybie i na warunkach określonych przez Zarząd Główny;

19)   zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;

20)   organizowanie doradztwa technicznego i konsultacji a także informacji fachowych z zakresu gemmologii;

21)   organizowanie wystaw krajowych i zagranicznych;

22)   promowanie młodych twórców – członków Towarzystwa – zajmujących się zdobnictwem artystycznym kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi;

23)   powoływanie i odwoływanie redaktora naczelnego czasopisma.

~

§ 27

1.       Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący lub w jego zastępstwie jeden z wiceprzewodniczących.

2.       Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

3.       Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej pięciu członków, w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

4.       Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego oraz jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 28

Zarząd Główny wybiera spośród siebie sześcioosobowe Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą przewodniczący Zarządu Głównego, trzech wiceprzewodniczących, sekretarz generalny i skarbnik.

§ 29

1.       Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.

2.       Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech członków Prezydium, w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

3.       Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

~

§ 30

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 – 7 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 31

1.       Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli działalności Towarzystwa, w szczególności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2.       Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

3.       Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 32

Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 33

Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 – 7 osób, spośród których wybiera się przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
~

§ 34

1.       Główny Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz nadzoruje działalność sądów koleżeńskich oddziałów.

2.       Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

3.       Główny Sąd Koleżeński może orzekać kary:

1)       upomnienia,

2)       zawieszenia na prawach członka na okres 3 miesięcy do 2 lat,

3)       wykluczenia z Towarzystwa.

4.   Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz sądów koleżeńskich oddziałów określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

 ~

Rozdział V

Oddziały terenowe Towarzystwa

§ 35

1.       Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości, w której zamieszkuje lub pracuje co najmniej 25 członków Towarzystwa. W przypadku mniejszej liczby członków, Zarząd Główny może ustanowić sekretarza regionalnego, podległego Sekretarzowi Generalnemu Towarzystwa.

2.       Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

§ 36

1.       Władzami oddziału są:

1)       Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

2)       Zarząd Oddziału.

3)       Komisja Rewizyjna Oddziału.

4)       Sąd Koleżeński Oddziału.

2.       Postanowienia § 17 ust. 2 i § 18 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

~

§ 37

1.       Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwołane przez Zarząd Oddziału.

2.       Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 38

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1)       uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami władz naczelnych Towarzystwa;

2)       rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału;

3)       udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4)       wybór przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

5)       podejmowanie uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału.

~

§ 39

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału powiadamia członków na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 40

Walne Zebranie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 41

Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub jednej trzeciej liczby członków Oddziału.

§ 42

Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

~

§ 43

Zarząd Oddziału składa się z 5 – 7 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 44

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1)       realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału;

2)       reprezentowanie Oddziału zna zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie;

3)       kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz naczelnych Towarzystwa;

4)       powoływanie i rozwiązywanie sekcji naukowych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności;

5)       zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału;

6)       opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu;

7)       zarządzania majątkiem i funduszami Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny;

8)       składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej;

9)       podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Towarzystwa.

~

§ 45

Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału.

§ 46

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.

§ 47

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 – 5 członków, w tym przewodniczącego.

§ 48

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola, co najmniej raz na rok, całokształtu działalności Oddziału zwłaszcza finansowo-gospodarczej. Szczegółowy zakres działania określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 49

Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 – 5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.

~

§ 50

1.       Sąd Koleżeński Oddziału rozstrzyga w pierwszej instancji spory wynikłe pomiędzy członkami na tle działalności w Towarzystwie, rozpatruje i rozstrzyga spory dotyczące nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz naruszania zasad współżycia społecznego.

2.       Postanowienia § 34 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 51

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego, którego orzeczenie jest ostateczne.

~

Rozdział VI

Majątek

§ 52

Majątek towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 53

Na fundusze składają się:

1)       wpisowe i składki członkowskie;

2)       dochody z działalności statutowej;

3)       dotacje, subwencje i darowizny;

4)       dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń.

~

§ 54

Wszystkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody władzy rejestrującej.

§ 55

1.       Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy przewodniczącego Zarządu Głównego lub jednego z wiceprzewodniczących i skarbnika.

2.       Dla ważności innych pism wymagane są podpisy przewodniczącego Zarządu Głównego lub jednego z wiceprzewodniczących i sekretarza generalnego.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 56

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 57

1.       Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2.       W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisje likwidacyjną.

3.       Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.

~

Podstawy prawne Towarzystwa

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Prezydenta R.P. z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 91, poz. 898 z późniejszymi zmianami), stowarzyszenie p.n. Polskie Towarzystwo Gemmologiczne zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod nr. 1185.

Warszawa, dn. 11.08.1988; dyrektor – mgr Jan Hordejuk

Na podstawie art. 8 pkt. 2 z dnia 18 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20/89 poz. 104) stowarzyszenie p.n. Polskie Towarzystwo Gemmologiczne zostało w dniu 10 maja 1989 r. zarejestrowane w sądowym rejestrze stowarzyszeń w dziale A pod poz. 407 w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy.

Dnia 16.11.2004 r. Zarejestrowane w Sadzie Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000221543.