Stowarzyszenie

Charakterystyka

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne działa na terenie całego kraju. Towarzystwo może zakładać oddziały terenowe. Swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków i nie korzysta z dotacji. Zgodnie ze statutem prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawniczym i szkoleniowym.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia, pracująca naukowo lub zawodowo w dziedzinie gemmologii lub interesująca się rozwojem tej dziedziny wiedzy.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz PTGem.

Członkiem honorowym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, szczególnie zasłużony dla Towarzystwa lub polskiej nauki i techniki. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu nadaje Walne Zgromadzenie Członków. Do chwili obecnej członkostwo honorowe nadane zostało 2 osobom. Posiadał je nieżyjący prof. Edward Gűbelin (Szwajcaria), a posiada obecnie dr inż. Sławomir Safarzyński (Polska).

~

Celem towarzystwa jest:

 • rozwijanie gemmologii jako dyscypliny badawczej o kamieniach szlachetnych i ozdobnych;
 • krzewienie tej dziedziny wiedzy wśród społeczeństwa;
 • inicjowanie i wspomaganie wysiłków na rzecz wprowadzenia naukowych podstaw gemmologii do praktyki badawczej i diagnostycznej kamieni szlachetnych i ozdobnych;
 • podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej kadr gemmologów;
 • reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów;
 • inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń z zagranicą.

~

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. przez:

 • współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi gospodarki narodowej, placówkami naukowymi, stowarzyszeniami i podmiotami gospodarczymi;
 • współdziałanie w ujednolicaniu w kraju metod badania i oceny jakościowej kamieni szlachetnych i ozdobnych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy i stosowaną w tym zakresie praktyką międzynarodową;
 • organizowanie posiedzeń naukowych, odczytów, wykładów, konkursów i wystaw;
 • organizowanie i prowadzenie ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr gemmologów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 • inicjowanie i współdziałanie w opiniowaniu kwalifikacji osób ubiegających się o zawodowe wykonywanie ekspertyz gemmologicznych;
 • certyfikacja kwalifikacji rzeczoznawców-gemmologów;
 • prowadzenie doradztwa technicznego i konsultacji a także udzielanie informacji fachowych z dziedziny gemmologii władzom państwowym, organizacjom społecznym i innym podmiotom;
 • prowadzenie badań i ekspertyz gemmologicznych we własnych laboratoriach na warunkach ogólnie przyjętych i prawnie obowiązujących;
 • akredytowanie przy Polskim Towarzystwie Gemmologicznym ośrodków kształcenia, laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących;
 • wspieranie inicjatyw na rzecz prawidłowego zagospodarowania krajowych zasobów surowcowych kamieni szlachetnych i ozdobnych;
 • współdziałanie i współpraca z innymi stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi, których cele i zakres działania są zbieżne lub podobne z celami Towarzystwa;
 • prowadzenie działalności wydawniczej tematycznie związanej z celami Towarzystwa, wydawanie własnego czasopisma i innych publikacji naukowych i popularyzatorskich;
 • zakładanie i prowadzenie bibliotek i zbiorów okazów kamieni szlachetnych i ozdobnych;
 • przyznawanie nagród i wyróżnień z dziedziny gemmologii i jej zastosowań.

~

Działania Zarządu Głównego wspierane są w terenie przez tzw. sekretarzy regionalnych; obecnie na terenie kraju działa dziewięciu sekretarzy w: Białymstoku (Wiesław Śliwowski), Łodzi (Jarosław Kolec), Poznaniu (Edward Rakowicz, z-ca Wisław Patan), Katowicach (Jacek Ożdżeński), Kielcach (Jacek Rutczyński), Krakowie (Maciej Kołodziej), Olsztynie (Alicja Orłowska) i Szczecinie (Henryk Szymanowski).

PTGem ściśle współpracuje z uczelniami, w których prowadzona jest działalność dydaktyczno-szkoleniowa w zakresie gemmologii: z Uniwersytetem Wrocławskim (prof. dr Piotr Gunia), Akademią Górniczo-Hutniczą (dr hab. inż. Lucyna Natkaniec-Nowak), Szkołą Wyższą Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu (prof. Michał Sachanbiński), Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi (dr Jarosław Kolec) oraz Muzeum Ziemi PAN (prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz). Działalność dydaktyczna Towarzystwa koncentruje się głównie na praktycznym szkoleniu gemmologów, zainteresowanych diagnostyką kamieni szlachetnych i ozdobnych, ich rozpoznawaniem i oceną cech jakościowych, które stanowią podstawę ekspertyz gemmologicznych. Cykle szkoleniowe obejmują diamenty jubilerskie, kamienie szlachetne i ozdobne oraz kamienie pochodzenia organicznego. Szkolenie prowadzą pracownicy naukowi i gemmolodzy praktycy legitymujący się dyplomami takich instytucji, jak: Amerykański Instytut Gemmologii (GIA, USA), Wysoka Rada Diamentów (HRD, Belgia), Międzynarodowy Instytut Gemmologii (IGI, Belgia) oraz Niemieckie Towarzystwo Gemmologiczne (DGemG, Niemcy). Do chwili obecnej Towarzystwo wydało ponad 100 certyfikatów kwalifikacji uprawniających do wykonywania rzeczoznawstwa w ściśle określonym zakresie (np. w zakresie diamentów) oraz nadało kilkadziesiąt tytułów zawodowych rzeczoznawcy diamentów.

~

Od chwili powstania, Towarzystwo oprócz współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi, współpracuje również z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników w Polsce, Krajową Komisją Złotniczo-Jubilerską Związku Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych i Polskim Towarzystwem Galwanotechnicznym, a poprzez swoich członków także z licznymi narodowymi towarzystwami i instytucjami gemmologicznymi (m.in. Gemological Institute of America, Deutsche Gemmologische Gesellschaft, Hoge Raad voor Diamant, International Gemological Institute).

W 2004 r. został powołany do życia Centralny Ośrodek Kształcenia Gemmologów, który ma status niepublicznej placówki oświatowej prowadzącej ustawiczne kształcenia w systemie pozaszkolnym, zarejestrowanej w Biurze Edukacji Urzędu m. st. Warszawy pod numerem 857 K.